BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 724TCT/DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 137 CV/CT ngày 21/2/2005 của Cục Thuế tỉnhQuảng Trị vướng mắc khi áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớikinh doanh thu mua gỗ lóng rừng trồng bạch đàn, rừng trồng keo lá tràm, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của BộTài chính) tại các nhóm 4401, 4403, Chương 44, Phần IX, thì: Gỗ nhiên liệu, dạngkhúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự…; Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ,bỏ giác hoặc đẽo vuông thô có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Vì vậy, trường hợp kinh doanh thu mua gỗ lóng rừng trồng bạchđàn, rừng trồng keo lá tràm để bán áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết và hướngdẫn các đơn vị trên địa bàn địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNNN(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc