B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/BGTVT-VT
V/v Trả li ý kiến, kiến nghị của cử tri của các tnh: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang;
-
Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang;
- Ch tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang.

Tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII, thông qua BanDân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải nhận được ý kiến,kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Tuyên Quang:

“Việc thu phí bảo trì đường bộ đi với xe máy thời gian qua tại địaphương gặp nhiu khókhăn,do Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt,không quy định biện pháp chế tài đi với hành vi không nộp phí Đề nghịChính phủ xem xét sửa đổi Nghị định quy định cụ thể biện pháp chế tài, để việcthu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy tại địa phương thực hiện thuận lợi”.

Vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khaithu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện.

Việc xử lý vi phạm các quy định về nộp phí sử dụng đường bộsẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảnlý giá, phí, lệ phí, hóa đơnvà quy định tại Điều 6 Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.Trong đó quy định rõ:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lphí của cơ quan thuế; thời hạn nộptiền phí, lệ phí.

2. Phạt tiền từ 01 đến 03 lần s tiền phí,lệ phí gian lận, trốn nộp đi với hành vi gian lận, trn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tiền tối đa là50.000.000 đồng.”

Như vậy, hành vi vi phạm không nộp phí sử dụng đường bộ đi với xe mô tô đã được Chính phủ quy định và Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thôngtư hướng dẫn thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri các tnh Bình Phước, Đồng Nai và TuyênQuang đã quan tâm đến hoạt động của ngành giao thông vận tải đồng thời mong tiếptục nhận được sự ng hộ, đóng gópý kiến của cử tri các tỉnh trong thời gian tới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Vụ Tài chính;
- Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ;
- Các S GTVT: Bình Phước, Đồng Nai, Tuyên Quang;
- Lưu VT, V.Tải (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường