BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
V/v: Nhập khẩu cây cảnh kèm theo đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Trả lời công văn số 09/HQLS-GSQL ngày 03/01/2014 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 5615/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2013), nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời.
Để giải quyết vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ quy định nghiêm cấm hành vi đưa thực vật mang theo đất dưới mọi hình thức vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tạm thời để xử lý vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu cây cảnh có mang theo đất như sau:
Đối với lô hàng cây cảnh và các loại cây trồng khác nhập khẩu có mang theo đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam: Cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục nhập khẩu và thông báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nhập (hoặc cơ quan bảo vệ thực vật cấp tỉnh, thành phố trường hợp cửa khẩu không có cơ quan kiểm dịch) để xử lý theo quy định.
Việc tạm dừng làm thủ tục nêu trên được thực hiện đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan, hoặc văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh cụ thể đối với trường hợp này.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Bảo vệ thực vật (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (P1).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh