BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/TCHQ-GSQL
V/v: Nộp giấy phép của CITES khi làm thủ tục xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: CụcHải quan Tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 0128/HQAG-NV ngày 27/1/2006của Cục hải quan Tỉnh An Giang đề nghị xem xét việc doanh nghiệp không phải nộpgiấy phép CITES bản chính khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xuất khẩuthuộc danh mục phải xin giấy phép xuất khẩu do cơ quan CITES chỉ cấp có 01 bảnchính, nhưng bản chính này lại là chứng từ phải cung cấp cho người mua hàng đểlàm thủ tục nhập khẩu và chứng nhận xuất xứ hàng hoá, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 16 Nghịđịnh số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính Phủ quy định về việc quản lýcác hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động, thực vật hoangdã: khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan chấp nhận Doanh nghiệp xuất khẩunhững mặt hàng thuộc danh mục CITES quản lý, chỉ phải nộp bản sao giấy phépCITES và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Tỉnh An Giangbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP
(để biết, thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu