BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 725/TCT-TVQT
V/v Mời tham gia xét chỉ định thầu in tem thuốc lá có mã vạch đa chiều năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên In Tài chính.
(Địa chỉ: Số 24 ngõ 115, phố Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổngcục Thuế có nhu cầu thực hiện “In tem thuốc lá có mã vạch đa chiều năm 2013”.Căn cứ Kế hoạch Đấu thầu đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 416/QĐ-BTC ngày 04/3/2013, Tổng cục Thuế mời nhà thầu tham gia xét chỉ địnhthầu gói thầu “In tem thuốc lá có mã vạch đa chiều năm 2013”. Các nội dung yêucầu cho công việc được nêu trong Hồ sơ yêu cầu.

Thờigian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 21/3/2013 đến trước 09h00 phút ngày04/4/2013 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

-Đóng thầu: Đúng 09h00 phút ngày 04/4/2013.

- Mởthầu: Đúng 09h30 phút ngày 04/4/2013.

-Địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu và mở thầu: Tổng cục Thuế - số 123 Lò Đúc - Hà Nội.

Tổngcục Thuế kính mời nhà thầu đến nhận HSYC và tham dự gói thầu theo thời gian,địa điểm nói trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu