THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/TTg-KGVX
V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Hội Nông dân Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội Nông dân ViệtNam (công văn số 194-CV/HNDTW ngày 31 tháng 3 năm 2011) về việc thay đổi nhânsự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc giaphòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Đồng ý cử ông Lều Vũ Điều, Phó Chủtịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia là thành viên Ủyban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ôngHà Phúc Mịch đã được phân công phụ trách công việc khác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS, ma túy, mại dâm;
- VP Thường trực p/c tội phạm và ma túy, Bộ Công an;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b) PL 113

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng