ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/UBND-NC
Về việc thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Ngày 22/3/2013, Bộ Nộivụ có Công văn số 950/BNV-CCVCvề việc thống kê đội ngũ cán bộ, công chức năm 2012; Chủ tịch UBND tỉnh có ýkiến như sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cóliên quan rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh năm2012; kết quả tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày10/4/2013.

(Kèm theo bản phôtô Công văn số 950/BNV-CCVC ngày 22/3/2013của Bộ Nội vụ)./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNC, TH

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha