BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7251/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006

Kínhgửi: Bộ Bưu chính, Viễn thông

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 2597/BBCVT-CNCNTT ngày 21/11/2006 và công văn số 2706/BBCVT-CNCNTT ngày04/12/2006 của quý Bộ thông báo chủ trương chấp thuận cho phép các doanh nghiệpđã ký kết mua bán hàng sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng trước ngàycó hiệu lực của Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/06/2006 của Bộ Bưuchính, Viễn thông được nhập khẩu vào Việt Nam và đề nghị Tổng cục Hải quan giảiquyết tránh ách tắc cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Danh mục thuộc Mục II, Phụlục số 01 ban hành kèm theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chínhphủ thì mặt hàng sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng là cấm nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP thì trong những trường hợp cần thiết đối với nhữngmặt hàng thuộc Danh mục tại Phụ lục 01 dẫn trên do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh. Vì vậy, nội dung nêu tại công văn số 2597/BBCVT-CNCNTT ngày 21/11/2006 vàcông văn số 2706/BBCVT-CNCNTT ngày 04/12/2006, đề nghị quý Bộ (là Bộ quản lý chuyênngành) báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơnsự phối hợp trong công tác của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu