BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7252/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty cổ phần XNK và hợp tác đầu tư VILEXIM.
(Địa chỉ: Số 170 Đường Giải Phóng-TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 200/VLX ngày 20/9/2010 của Công ty cổphần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc đề nghị được giải toảcưỡng chế do còn nợ thuế truy thu các lô hàng nhập khẩu sợi ACRYLIC nhập khẩutừ năm 1995, 1996 số tiền 1.643.324.000 đồng tại Cục Hải quan Lạng Sơn; Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối vớidoanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sắp xếp trước ngày 1/7/2007 quyđịnh: "Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá trước 1/7/2007 nhưngsau thời gian chuyển đổi cơ quan thuế, cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện cómột số khoản nợ thuế hoặc thuế phát sinh phải truy thu nhưng các khoản nợ hoặcphát sinh phải truy thu này không được xác định khi xác định giá trị doanhnghiệp và/ hoặc không xác định là khoản nợ trong số nợ thuế bàn giao cho Côngty cổ phần thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản nợ và truy thu này được xử lýxoá nợ ".

Qua kiểm tra hồ sơ và giải trình chi tiết các khoản nợ phảitrả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (1.574.956.000đ) không bao gồmcác khoản nợ thuế truy thu các lô hàng nhập khẩu sợi Acrylic nêu trên theothông báo thuế số 002678 ngày 26/8/1996 của Cục Hải quan Lạng Sơn (các tờ khainhập khẩu tại Cục Hải quan Hải phòng, TP HCM, Hà Nội và không có tờ khai nhậpkhẩu sợi Acrylic). Tuy nhiên khoản nợ thuế truy thu này không được xác định khixác định giá trị doanh nghiệp và không nằm trong các khoản nợ phải trả của Côngty cổ phần nên trách nhiệm không thuộc của công ty cổ phần. Do vậy, khoản nợthuế truy thu nêu trên vẫn được xem xét xoá nợ theo Điều 6 Thông tư34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết xoá nợ, để tạo điềukiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, đề nghị Cục Hải quanLạng Sơn xem xét, giải quyết tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theoĐiều 93 Luật quản lý thuế về khoản nợ thuế nêu trên đối với Công ty cổ phầnxuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM đến hết ngày 28/02/2011 với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế nêu trên Công ty không còn nợ thuế quáhạn, nợ phạt của các lô hàng xuất nhập khẩu khác;

- Các lô hàng mới phát sinh nộp đủ thuế trước khi nhận hàng,

- Công ty có cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường