BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7253/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Điều 9, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/1/2013 của Ngân hàng Nhà nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 9, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/1/2013của Ngân hàng Nhà nước quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng ViệtNam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báohải quan, tiếp theo công văn số 1333/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2011 của Tổng cục Hảiquan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cụcHải quan cửa khu trực thuộc hướng dẫnkhách nhập cảnh, xuất cảnh (theodạng tờ rơi, bảng hiệu thông tin...) có mang theo kim loại quý, đá quý và côngcụ chuyển nhượng ở mức phải khai báo hải quan theo quy định tại Điều 9, Thôngtư số 35/2013/TT-NHN thì thực hiện khai cụ thể tại phần “trống” trên trang 4mẫu tờ khai ban hành theoQuyết địnhsố 3195/QĐ-BCA /A61 ngày 10/08/2010 của Bộ Công an, gồm nội dung: tên (bạc, bạchkim, đồ mỹ nghệ và đồ trang sức bằng bạc, bạch kim; các loại hợp kim có bạc,bạch kim, kim cương, ruby, saphia và ê-mơ-rốt, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhậnnợ, séc và các công cụ chuyển nhượng khác), giá trị (theo đồng USD hoặc VNDhoặc ngoại tệ khác).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thànhphố kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (Cục QLXNC) (để p/h);
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Biên phòng) (để p/h);
- Ngân hàng Nhà nước (để p/h);
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thay b/c);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh