BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7254/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D, E, AI

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh.

Trả lời công văn số 1246/HQHCM-GSQL đề ngày 18/4/2014của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến việc xử lý một số C/Omẫu E, D, AI và trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Liên quan đến việc xử lý C/O mẫu E số tham chiếuE12470ZC37880167 ngày 12/7/2012 thuộc tờ khai số 23366/NKD01 -A02B:

1.1. Trường hợp C/O bản gốc do nhà nhập khẩu làm thấtlạc: đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại Điều 13, Phụ lục 2 Thủ tục cấp và kiểmtra C/O ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của BộCông Thương để xử lý. Cơ quan Hải quan chỉ xem xét chấp nhận cho lô hàng đượchưởng ưu đãi khi Doanh nghiệp xuất trình bản sao chứng thực cho C/O gốc ban đầubị thất lạc.

1.2. Trường hợp C/O bản gốc do cán bộ Hải quan làmthất lạc:

- Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm công chức Hải quanlàm thất lạc bản gốc C/O mẫu E dẫn trên.

- Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nhập khẩu và trêncơ sở cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã xác nhận C/O mẫu E dẫn trên làhợp lệ, đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ liên quan và xem xét chấp nhậncho lô hàng được hưởng ưu đãi theo bản photocopy của C/O mẫu E số tham chiếuE12470ZC37880167 ngày 12/7/2012 được gửi kèm theo đây.

2. Đối với C/O mẫu E số E134401802962304 ngày15/11/2013: trường hợp chữ ký trên C/O được đối chiếu và xét thấy không cótrong danh sách mẫu dấu, chữ ký được thông báo thì đề nghị đơn vị thực hiện thủtục từ chối C/O theo quy định.

3. Đối với các C/O mẫu D do Malaysia phát hành: Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/Oliên quan và thông báo khi có kết quả.

4. Hiện tại, Hiệp định thương mại tự do giữa Asean vàẤn Độ không có quy định cho phép chấp nhận C/O mẫu AI được cấp trước ngày xuấtkhẩu. Do đó, C/O mẫu AI số 49141800 ngày 21/02/2014 được cấp trước ngày xuấtkhẩu (23/02/2014) là không hợp lệ và C/O không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh