VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7255/VPCP-VX
V/v Chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

-Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá -Thông tin,
-Ban Tư tưởng –Văn hoá Trung ương ,
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Về đề nghị của Tổng cục V Bộ Công an (văn bản số 2518/B11 ngày 30 tháng 9 năm 2002) và ý kiến của Bộ tài chính (văn bản số 12351 TC/HCSN ngày 29/10 /2002), ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6906 BKH/LĐXH ngày 29-CV/TTVH ngày 17 /10/2002 ) về việc triển khai chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Đài Truyền hình Việt Nam chỉ trì, cùng Bộ ngoại giao, Bộ Văn hoá- Thông tin, Bộ Kế hoạch -Đầu tư. Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án triển khai chương trình truyền hình cáp phục vụ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản