BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7257/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC với thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Partron Vina.
(Đ/c: lô 11, khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công vănsố 285/CV-XNK ngày 30/05/2014 của Công ty TNHH Partron Vina về việc đặt giacông hàng hóa ở nước ngoài nhưng giao, nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm giacông tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Về đề nghị củaCông ty, Tổng cục Hải quan đã có trả lời Công ty TNHH Shinhan Vina tại công vănsố 4112/TCHQ-GSQL ngày 16/04/2014. Căn cứ quy định tại Điều 37, 38 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì đặt gia công hàng hóa ở nướcngoài là việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ra nước ngoài đểthực hiện hoạt động gia công sản phẩm; tại các điều này không quy định việc đặtgia công ở nước ngoài mà không xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu ranước ngoài.

Để thuận lợi trongquá trình thực hiện hợp đồng gia công, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hảiquan, đề nghị Công ty thực hiện ký kết trực tiếp hợp đồng gia công với Công tyTNHH Shinhan Vina. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại tiết đ1 điểm đkhoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.Chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty TNHH Partron Vina biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh