VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****
.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7257/VPCP-CN
V/v nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc Phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựngvùng Thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý cơ quan cử người tham giaBan Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, gửi danhsách về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 năm 2007 để tổng hợp trìnhThủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Viết Muôn,
Các Vụ: TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn