VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7259/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang;

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang có tờ trình số 40/TT-UB ngày 02 tháng 12 năm 2002 trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thẩm định đồ án.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ra Quyết định phê duyệt./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự