TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/CT-TTHT
V/v kê khai hóa đơn điều chỉnh.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sanyo Trading Việt Nam
Địa chỉ: Số 1A, Công trường Mê Linh, quận 1
Mã số thuế: 0309820706

Trảlời văn bản ngày 03/1/2014 của Công ty về việc kê khai hóa đơn điều chỉnh, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ hướngdẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý thu hồi hóa đơn đãlập:

Trường hợp hoá đơn đã lậpđược giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên,hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thuhồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trảlại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.

Biênbản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trảlại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có);

Trường hợp Công ty khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng nhưng ghi sai mục diễn giải tênhàng hóa và hóa đơn đầu vào bên bán ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, tênhàng hóa của người mua thì haibên mua bán lập biênbản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới ghi đầy đủ cácchỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ...tháng ... năm để làm căn cứ kê khai thuế. Căn cứ hoá đơn lập sai và hoá đơn mớiđiều chỉnh, tại kỳ kê khai lập hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện như sau:

-Đối với hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng: ghi âm hóa đơnđã thu hồi của khách hàng (doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT), ghi dươnghoá đơn mới thay thế (doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT) trên bảng kê hóađơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01– 1/GTGT.

-Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ: ghi âm hóa đơn bên bán đã thu hồi (doanhthu chưa thuế và tiền thuế GTGT), ghi dương hoá đơn mới thay thế (doanh thuchưa thuế và tiền thuế GTGT) trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụmua vào mẫu số 01– 2/GTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng Pháp chế;- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 49-1275
(Nam-HĐCT-Sanyo)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga