TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu nguồn than tận thu từ xỉ than cám tuyển từ lò quay

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Thép và khoáng sản Thăng Long.

Trả lời công văn số 1079/CV-1012 ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH Thép và khoáng sản Thăng Long về việc xuất khẩu sản phẩm than tận thu từ xỉ than cám tuyển từ lò quay, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kinh doanh và xuất khẩu than thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh than và Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 hướng dẫn điều kiện xuất khẩu than. Tuy nhiên, đối với mặt hàng than tận thu từ xỉ than, tro bay Bộ Công Thương có công văn số 4661/BCT-CNNg ngày 03/6/2008 về việc tạm dừng xuất khẩu nguồn than tận thu từ xỉ thải, tro bay của nhà máy nhiệt điện than.

Vậy Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết, trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn