BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/TCT-CS
V/v thuế đối với vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Logistics Xuyên Đại Dương
(Địa chỉ: Lầu 5, Mekong Tower, Số 235-241 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 10925/CT-TTHT ngày 10/12/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và côngvăn của Công ty TNHH Logistics Xuyên Đại Dương (sau đây gọi tắt là Công ty) vềthuế GTGT đối với vận tải quốc tế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 1, Điều 8 Luậtthuế Giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0% như sau:

"1. Mức thuế suất 0%áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịchvụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuấtkhẩu, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trítuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng,chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông;sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quyđịnh tại khoản 23 Điều 5 của Luật này."

Tại Khoản 1, Điều 6 Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

"1. Mức thuế suất 0%áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụthuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật Thuế giátrị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm đ khoảnnày.

d. Vận tải quốc tế quyđịnh tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặngquốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam. Trường hợp,hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tếgồm cả chặng nội địa."

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuếsuất 0% như sau:

"c) vận tải quốc tếquy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý hàng hoá theo chặngquốc tế tư Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểmđi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải haykhông có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vậntải nội địa thì vận tải quốc tế gồm cả chặng nội địa."

Căn cứ hướng dẫn tại côngvăn số 3055/BTC-TCT ngày 15/03/2010 của Bộ

Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT đối với vận tải quốc tế như sau:

"Trường hợp cơ sởkinh doanh ký hợp đồng vận tải quốc tế cho khách hàng

(không phân biệt cóphương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện), căn cứ theo vận đơn vàđồng thời đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT-BTCngày 02/06/2009 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì hoạt động vận tải quốc tế docơ sở kinh doanh ký hợp đồng vận tải này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là0%."

Theo trình bày của Côngty TNHH Logistic Xuyên Đại Dương: Công ty xuất hóa đơn bán cước vận tải chokhách hàng tại Việt Nam có nhu cầu chuyển hàng hóa ra nước ngoài (để ghi nhậndoanh thu), sau đó hãng Turkish Airline xuất hóa đơn giao cho Công ty (để Côngty ghi nhận chi phí). Theo hợp đồng ký với hãng Turkish Airline thì nếu giácước Công ty bán cho khách hàng bằng giá cước hãng Turkish Airline quy định thìCông ty được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ từ 3-5%, nếu giá cước Công ty bán chokhách hàng cao hơn giá cước hãng Turkish Airline quy định thì Công ty đượchưởng toàn bộ phần chênh lệch (đã bao gồm cả hoa hồng).

Căn cứ quy định nêu trênvà trình bày của Công ty thì: Doanh thu bán cước vận tải quốc tế của Công tyTNHH Logistic Xuyên Đại Dương (theo hóa đơn Công ty xuất cho khách hàng) áp dụngthuế suất thuế GTGT 0%. Công ty TNHH Logistic Xuyên Đại Dương thực hiện kê khainộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN đối với hoạt động kinhdoanh vận tải quốc tế và kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho hãng TurkishAirline theo quy định về thuế nhà thầu nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời đểCục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Logistics Xuyên Đại Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Kiểm toán Nhà Nước;
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Vụ PC, HTQT(TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn