ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/UBND-KT
V/v rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Bắc Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 3625/BTC-ĐTngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính về việc rà soát các khó khăn, vướng mắc của cácđịa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơquan đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngânnguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 theo các nội dung yêu cầu tại Côngvăn số 3625/BTC-ĐT ngày 25/3/2013 ở trên, báo cáo gửi về Bộ Tài chính và Chủtịch UBND tỉnh trước ngày 05/4/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số3625/BTC-ĐT ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh
- VP UBND tỉnh; LĐVP, TPKT, TH
- Lưu: VT, KT4.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình