VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7262/VPCP- QHQT
V/v Chủ tịch Viện KHCN Việt Nam Đặng Vũ Minh đi Pháp và Belarus

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Viện Khoa học vàCông nghệ Việt Nam (công văn số 1763/KHCNVN-HTQT ngày 04 tháng 12 năm 2007),Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Chủ tịch Viện Khoa họcvà Công nghệ Việt Nam Đặng Vũ Minh đi Pháp và Belarus trong thời gian 07 ngàyvào đầu tháng 01 năm 2008.

- Kinh phí chuyến đi do ViệnKhoa học và Công nghệ Việt Nam chi trả.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản