BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 727/BXD-QLN
V/v báo cáo về danh mục các dư án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương

Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyếtsố 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho họcsinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệptập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Tiếp theo, ngày 24tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTgvề một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân laođộng tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơchế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ cũng như các Quyết định củaThủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức chỉ đạo triển khai một sốnội dung công việc sau:

1. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (không phânbiệt cơ quan chủ quản) trên địa bàn cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồithường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưngchưa sử dụng trên địa bàn), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặtbằng do ngân sách địa phương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự ánđầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên theo hướng tập trung (cụmtrường), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư nhà ở sinh viên trongkhuôn viên các cơ sở đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện triển khai thực hiện ngaytrong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc tráiphiếu Chính phủ, vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, mức vốn đầu tư huy độngtừ các thành phần kinh tế...(chi tiết theo biểu mẫu 01 đính kèm công văn này).

2. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở công nhân tạicác khu công nghiệp tập trung trên địa bàn, quỹ đất đã được bồi thường giảiphóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sửdụng), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách địaphương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựngnhà ở cho công nhân có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009,2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương,mức vốn đầu tư huy động từ các thành phần kinh tế …(chi tiết theo biểu mẫu 02đính kèm công văn này).

3. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu người có thu nhậpthấp tại khu vực đô thị cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồi thường giảiphóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụngtrên địa bàn), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựngnhà ở cho người có thu nhập thấp có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngaytrong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư từ các thànhphần kinh tế…(chi tiết theo biểu mẫu 03 đính kèm công văn này).

Báo cáo cần nêu rõ tổng số các đối tượng nêu trên hiện cótrên địa bàn, số đối tượng đã được giải quyết, dự kiến số đối tượng cần giảiquyết đến năm 2015 cho từng loại nhà ở. Các dự án nhà ở sinh viên đề nghị bốtrí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010, phải là các dự án đã có đấtsạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng) và có thể hoàn tất các thủ tụcchuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý III năm 2009.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trướcngày 25 tháng 5 năm 2009, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủtheo đúng thời gian quy định. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp không nhận đượcbáo cáo bằng văn bản thì xin được hiểu là địa phương không có nhu cầu đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bấtđộng sản, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208./.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng các tỉnh;
- L­ưu: VP; QLN&TTBĐS;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 727/BXD-QLN báo cáo về danh mục các dư án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân nhà ở thu nhập thấp