CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 727/CP-QHQT
V/v dự án “ Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam” vốn FSP Pháp

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Bộ khoa học và công nghệ.
- Bộ Văn hoá-Thông tin

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( văn bản số 3032 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 5 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuận “ Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam” =-vốn FSP Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

-Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Hỗ trợ phát triển Văn phòng Chính phủ văn hoá Việt Nam”, sử dụng 1.4000.000 Euro viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Chính phủ pháp (FSD); vốn đối ứng tương đương 312.787 Euro do cơ quan chủ quản bố trí trong ngân sách hàng năm đã được phê duyệt.

- Giao Bộ Văn hoá-Thông tin tiếp tục làm việc với phía Pháp để hoàn chỉnh dự án như đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Văn hoá-Thông tin phê duyệt dự án và ký kết Thoả thuận tài chính Quỹ Đoàn kết ưu tiên số 2001-25 để thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

- Bộ Văn hoá-Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý sử dụng ODA./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm