BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 727/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SX TM DV Hữu Nghị
(Đ/c: Lô G5, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75/CV-CT ngày 4/10/2012 của Công ty TNHH SX TM DV Hữu Nghị (sau đây gọi tắt làCông ty) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Nội dung công văn số 9737/CT-TT &HT ngày 20/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương là phù hợp quyđịnh của pháp luật, Tổng cục Thuế giải thích thêm như sau:

Trường hợp Công ty thành lập năm2006, trong quá trình hoạt động, Công ty thành lập thêm chi nhánh hạch toán phụthuộc là Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng quy mô, không phân biệt chi nhánhcó cùng địa bàn với trụ sở chính hay khác địa bàn với trụ sở chính. Căn cứ quyđịnh tại điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính, phần thu nhập tăng thêm từ chi nhánh thành lập trong năm 2010 không đượchưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH SX TM DV Hữu Nghị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn