THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 727/TTg-KTN
V/v Nhà đầu tư dự án xây dựng hầm đậu xe và dịch vụ công cộng tại khu vực sân vận động Hoa Lư (quận 1), thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1218/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 3 năm 2011), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2689/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 4năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 510/BXD-HĐXD ngày 13 tháng 4 năm 2011) vềNhà đầu tư dự án xây dựng hầm đậu xe và dịch vụ công cộng tại khu vực sân vậnđộng Hoa Lư (quận 1), thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng -Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trựctiếp Hợp đồng dự án xây dựng hầm đậu xe và dịch vụ công cộng tại khu vực sânvận động Hoa Lư (quận 1) thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BOT;chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của Dự án.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệtBáo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải