BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7274/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Quátrình thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanhbán hàng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đang tồn tại vướng mắc về mặthàng thuốc lá nhập khẩu đã có in cảnh báo về tác hại thuốc lá đối với sức khỏebằng tiếng Anh nhưng chưa thể hiện đúng quy chuẩn của Công ước khung về Kiểmsoát thuốc lá (FCTC) theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày14/01/2010 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 6394/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2010 và côngvăn số 7018/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2010 về việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanhbán hàng miễn thuế gửi Bộ Y tế; theo đó, đề nghị Bộ Y tế tham gia ý kiến vềviệc thực hiện các quy định in cảnh báo tác hại thuốc lá trên vỏ bao thuốc củaCông ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) được quy định tại Điều 3 Thông tưsố 02/2010/TT-BCT ngày 14/01/2010 của Bộ Công Thương; tuy nhiên, đến nay Bộ Ytế chưa có ý kiến tham gia về vấn đề nêu trên.

2.Trong khi Bộ Y tế chưa có ý kiến tham gia về vấn đề trên, đề nghị Cục Hải quancác tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bánhàng miễn thuế lưu ý trên bao bì phải có in cảnh báo về tác hại thuốc lá đốivới sức khỏe theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT và nội dungcảnh báo được in trên bao bì tối thiểu phải bằng 30% diện tích vỏ bao thuốc.

Đềnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh