BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7275/BGTVT-VT
V/v: Kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướngChính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và chống tiêu cựctrong công tác đăng kiểm phương tiện giao thôngvận tải và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy banAn toàn giao thông Quốc gia tại Côngđiện số 05/CĐ-UBATGT ngày 05/5/2014 về việc tăng cường kiểm soát tải trọngphương tiện vận tải trên đường bộ, đặc biệt là ngăn chặn và xử lý vi phạm vềkích thước thùng xe ô tô tải tự đổ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các Ban Quản lý dự án thuộc: Bộ Giao thông vận tải, Tổngcục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải:

a) Yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giaothông thuộc đơn vị mình quản lý:

- Lập danh sách biển số xe ô tô tải tự đổ chuyên chở vậtliệu xây dựng để Ban Quản lý dự án có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Namcung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấy chứng nhận an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gần nhất;

- Thực hiện kiểm tra tại hiện trường và nghiêm cấm các xe viphạm kích thước thùng hàng hoạt động tại khu vực công trường, đồng thời thôngbáo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giaothông vận tải địa phương để xử lý vi phạmtheo quy định;

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự áncam kết không sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng, nếu vi phạm sẽ chấm dứthợp đồng vận chuyển.

b) Tạm đình chỉ thi công có thời hạn đối với nhà thầu tiếp tục để xe ô tô vi phạm kíchthước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án đến khi có phương án vận chuyểnvật liệu không sử dụng xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng; xem xét không kýhợp đồng thi công đối với những nhà thầu tái phạm sử dụng xe vi phạm kích thướcthùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm:

- Cung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấychứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gầnnhất theo đề nghị của các Ban Quản lý dự án;

- Xử lý vi phạm đối với việc tự ý thay đổi kích thước thùnghàng theo quy định.

3. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công dựán của ngành giao thông vận tải khi kýcác hợp đồng để thực hiện dự án phải có nội dung cam kết tuân thủ đúng quy địnhvề tải trọng phương tiện và kích thước thùng hàng khi vận chuyển vật liệu chodự án và coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét việc chấm dứt hợp đồngnếu có vi phạm.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đăngkiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và SởGiao thông vận tải địa phương tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với chủ xeô tô tải tự đổ tại các địa phương, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc ngành giao thông vậntải về tình hình vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng hàng và xử lý vi phạmtheo quy định, cụ thể như sau:

a) Xử lý vi phạm đối với chủ phương tiện:

- Vi phạm lần đầu: đề nghị Đơnvịđăng kiểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục, cắt giảm kích thướcthùng hàng của xe phù hợp với quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kích thước giới hạn thùng chởhàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moócvà sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ trước khi kiểm định lại.

- Vi phạm lần thứ hai trở đi: đề nghị Đơn vị đăng kiểm thuhồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,đồng thời xử phạt theo điểm a khoản 7 Điều 30 Nghịđịnh số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 củaChínhphủquy định đối với hành vi vi phạm “tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng,kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đãđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” và xử phạt bổ sung theo điểm b khoản 9Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP “buộc phải khôi phục lại hình dáng, kíchthước hoặc tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe”.

- Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Đường bộ ViệtNam tổng hợp danh sách xe vi phạm và cung cấp cho các Ban Quản lý dự án thuộcngành giao thông vận tải, đề nghị các Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu thicông không ký hợp đồng đối với những chủ phương tiện vi phạm.

b) Xử lý vi phạm đối với Ban quản lý dự án và các nhà thầuthi công các dự án của ngành giao thông vận tải để xe ô tô vi phạm kích thướcthùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án:

- Vi phạm lần đầu: kiến nghị Chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở BanQuản lý dự án và các nhà thầu thi công không để phương tiện có vi phạm kíchthước thùng chở hàng để vận chuyển vật liệu cho dự án.

- Vi phạm lần thứ hai: kiến nghị Chủ đầu tư xem xét mức độvi phạm của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công để có hình thức xử lýphù hợp, đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư chỉ đạoBan Quản lý dự án không ký hợp đồng vớinhững nhà thầu tiếp tục vi phạm.

5. Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cóvăn bản đề nghị Công an cấp tỉnh chỉ đạoCông an cấp quận, huyện hỗ trợ trong việcxác minh địa chỉ, yêu cầu chủ phương tiện hợp tác và bảo đảm an ninh, an toàn chohoạt động của đoàn thanh tra.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ủy ban ATGTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ; các Vụ: ATGT, KCHTGT, KHCN, PC;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 3b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng