BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/BCT-CNNg
V/v: về việc nhập khẩu thép hợp kim

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương OSS

Trả lời văn bản số 01-BCT-VCNN ngày10 tháng 01 năm 2015 của Quý Công ty về việc xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầusử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất, Bộ Công Thương cóý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản2 Điều 13 và Phụ lục II Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhvề quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, các chủng loạithép quy định trong Phụ lục II phải đăng ký xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầusử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất với Bộ CôngThương.

Do thép không rỉ có thành phần Cr lớnhơn 0,3% nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Phụ lục II, phải đăng ký xác nhậnnăng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu đểsản xuất với Bộ Công Thương.

Bộ CôngThương thông báo để quý công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải Quan;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thành