TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam)
Địa chỉ: P.401 Tầng 4 TN Metropolitan, Số 235 Đồng Khởi, P.Bến Nghé Quận 1
Mã số thuế: 0305795720

Trả lời văn thư ngày 08/01/2014 của Côngty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2012, năm 2013):

+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Tạiđiểm 2.19 khoản 2 Điều 6 quy định:

“Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chiquảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chitiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiếtkhấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng sốchi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đốivới hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hànghoá bán ra;

...”

Căn cứ điểm g khoản 2Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ápdụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014):

Phần chi quảng cáo, tiếpthị, khuyến mại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quyđịnh của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá,hoa hồng trả cho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếptân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quantrực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

Tổng số chi phí được trừkhông bao gồm các khoản chi quy định trên đây; đối với hoạt động thương mạikhông bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Khoản chi thuộc diệnkhống chế chi phí tại Điểm này bao gồm cả chi biếu, tặng, cho khách hàng.”

Căn cứquy định nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh là nhập khẩu hànghóa từ nước ngoài (Singarpore và Hà Lan) để bán trong nước, khi nhập khẩu hàng hóa có phát sinh chi phí như: chi phí vậnchuyển, bốc xếp, lưu kho, chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển,thuế nhập khẩu thì tổng số chi phí được trừ làm căn cứ tính mức khống chế 10% (đối với năm 2012,2013), 15% (từ năm2014 trở đi) đối vớihoạt động kinh doanh thương mại không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra(trong đó giá mua của hàng hóa bán ra không bao gồm thuế nhập khẩu và các chiphí nhậphàng nêu trên).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
94-3938/2014-dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga