TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 728/GSQL-GQ3
V/v tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Công ty CP Phát triển Kiến Hưng/c: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà TOYOTA, 315 TrườngChinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 28042016-3/KH ngày 28/04/2016 của Công ty CP Phát triển Kiến Hưng về việcghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ hảiquan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, đề nghị Côngty thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Điều13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì:

a. Đối với trườnghợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP , khi tạm xuất - tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 nêutrên, Công ty làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu không phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

b. Đối với trường hợp hàng hóa thuộcđối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số187/2013/NĐ-CP , Công ty chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa khi thiết bị nàycòn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lờiCông ty biết để thực hiện./.


- Như trên;.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha