BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 02/CT-QLCKTTĐngày 2/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chính sách giảmtiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2, Nghị quyết số13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho thị trường.

"2. Giảm 50% tiền thuê đấtphải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuê đất mà năm 2012 phảixác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước".

- Tại Điều 1, Quyết định số2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đấttrong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;

"Điều 1. Giảm 50% tiền thuêđất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong cácngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại,dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này,gồm:

- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xácđịnh lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

- Tổ chức kinh tế hết thời gianđược miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đấttrước ngày 01 tháng 3 năm 2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất mà từ ngày 01tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.

Tiền thuê đất sau khi được giảmtheo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùngmục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiềnthuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp củanăm 2010, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm2010".

- Tại Điều 2, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn,giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

"1. Giảm 50% tiền thuê đấtphải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động tronglĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thựchiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục vàthẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và các văn bản của BộTài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ".

- Tại điểm 2, Công văn số17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện đượcgiảm tiền thuê đất:

"2- Điều kiện được giảm tiềnthuê đất.

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quyđịnh tại Mục 1 Công văn này, để được giảm tiền thuê đất phải đáp ứng đủ 3 điềukiện sau đây:

2.1- Đang được Nhà nước cho thuêđất trực tiếp;

2.2- Sử dụng đất thuê đúng mụcđích, đúng quy định của pháp luật đất đai;

2.3- Số tiền thuê đất xác định lạitheo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) lớn hơn 2 lần so với tiềnthuê đất phải nộp năm 2010 sau khi đã trừ ưu đãi về giảm tiền thuê đất nếu có(với cùng mục đích sử dụng đất thuê, diện tích tính thu tiền thuê đất).

Trường hợp số tiền thuê đất xácđịnh lại theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của năm 2011 hoặc năm 2012 mà khôngđủ 12 tháng thì lấy số tiền thuê đất của năm 2010 làm cơ sở so sánh cũng phảitương ứng với thời gian xác định tiền thuê đất trong năm 2011 hoặc năm2012".

Căn cứ quy định nêu trên, đối tượngđược giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết địnhsố 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảmtiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế chodoanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nướccho thuê đất mà năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghịđịnh số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thutiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, các tổ chức kinh tế trong năm 2012 phảixác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ mới được xem xét giảm tiền thuê đất. Điều kiệnđược giảm theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg và Công văn số17969/BTC-QLCS nêu trên. Các trường hợp năm 2012 mới phát sinh Hợp đồng thuêđất hoặc các trường hợp hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng được xétgiảm tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Vĩnh Phúc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn