CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 729/CP-CN
V/v báo cáo NCKT dự án nâng cấp đô thị Việt Nam tiểu dự án TP Cần Thơ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (công văn số 143/UB ngày 14 tháng 01 năm 2003) ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1926 BKH/VPTĐ ngày 03 tháng 4 năm 2003) trình Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

Yêu cẩu Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục bổ sung làm rõ những vấn đề tồn tại nêu tại công văn n số 1926 BKH/VPTĐ ngày 03 tháng 4 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần và xem xét phê duyệt các dự án thành phần theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng