BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 729/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn nội dung bổ sung điểm 4, điểm 5 công văn số 587/BTC-TCHQ ngày 14/01/2009 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 326/HQHCM-SBngày 05/02/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung bổ sung điểm 4, điểm 5 công văn số587/BTC-TCHQ ngày 14/01/2009 của Bộ Tài chính như sau:

Nội dung bổ sung điểm 4 và điểm 5công văn số 587/BTC-TCHQ ngày 14/01/2009 của Bộ Tài chính được áp dụng chongười nhập cảnh, xuất cảnh mang hộ chiếu, giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếuhoặc các loại giấy tờ khác được Chính phủ Việt Nam cho phép nhập cảnh, xuất cảnhqua các cửa khẩu của Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố HồChí Minh phối hợp với cơ quan Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để triểnkhai thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh