công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 729/TCHQ-KTTT
NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾSUẤT THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN ĐỂ SẢN XUẤT BỘ GIẢM SÓC XE GẮN MÁY

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để thống nhất việc ápmã số, thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất bộ giảmsóc xe gắn máy. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998; Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày18/12/2001; Quyết định số 66/2002/QĐ-BTC ngày 22/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Tàichính;

- Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tàichính.

- Căn cứ Công văn số 1209 TC/TCT ngày 11/2/2003 của Bộ Tàichính.

- Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

* Trường hợp nhập khẩu đồng bộ thì bộ linh kiện giảm sócthuộc mã số 87149900 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm).

* Trường hợp nhập khẩu không đồng bộ thì phân loại như sau:

+ Cụm giảm chấn phải, trái; bệ đỡ dưới thuộc mã số 87141900,thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm).

+ Trục truyền lực thuộc mã số 84831012, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

+ đũa thuộcmã số 84822000 hoặc 84823000 hoặc 84824000 hoặc 84825000 thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

+ Bu lông thuộc mã số 73181510 thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 30% (ba mươi phần trăm) hoặc 73181590 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%(hai mươi phần trăm).

+ Đinh ốc, ốc thuộc mã số 73181610 thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi 30% (ba mươi phần trăm) hoặc mã số 73181690 thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 20% (hai mươi phần trăm)

+ Vòng bi thuộc mã số 84821000 thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi 0% (không phần trăm).

+ Đệm cao su, cụm bọc cao su thuộc mã số 40169300 thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm).

+ Lò so thuộc mã số 73209010 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi5% (năm phần trăm).

+ Vòng gioăng bằng kim loại thuộc mã số 73181910 thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm) hoặc 73181990 thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm); vòng gioăng bằng cao su thuộc mã số40169390 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% (bốn mươi phần trăm).

+ Vỏ bọc ngoài thuộc mã số 87141900, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.