BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 729/TCT-CS
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 4194/CT-TTHTngày 02/12/2009 Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGTđối với trường hợp cung cấp dịch vụ cho Công ty Vitens - Evides International/Bv,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã cócông văn số 3824/TCT-CS ngày 18/9/2009 trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội và Cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Cao Anh Tuấn