ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/UBND-KT
V/v: Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế;
- UBND huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CPvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 325/STC-VG ngày 13/3/2013 về việc xin chủ trương triển khai xây dựng hệ số điềuchỉnh giá đất và thuê thẩm định giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND huyện, thành phố xây dựng và trình UBNDtỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tại phiên họp UBND tỉnhtháng 5 /2013.

2. Đối với các trường hợp dự án được miễn tiền sửdụng đất, tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án nhưng theo quyđịnh phải thuê thẩm định giá đất thì cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đấtkhi xác định giá đất để tránh lãng phí ngân sách theo như đề nghị của Sở Tàichính./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
*. Bản điện tử:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TNMT, TH;
+ Lưu: VT, KT1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh