VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7290/VPCP-NC
V/v xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bán hàng đa cp

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an.

Thời gian vừa qua, các phương tiệntruyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về tình trạng lợi dụng hoạt động kinhdoanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham giakinh doanh, gây dư luận bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởngnghiêm trọng đến an ninh, trật tự nhiều địa phương. Đểtăng cường công tác qun lý hoạt động kinh doanh theo phươngthức đa cấp, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật tronglĩnh vực này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chđạo phòng, chống tội phạm ca Chính phủ, TrưởngBan Chỉ đạo 389 Quốc gia có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soáthoạt động của các tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lýnghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượngchức năng tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản và đấutranh vi những đường dây, ổ nhóm lợi dụng hoạt động kinhdoanh theo phương thức đa cấp chiếm đoạt tài sản của người tham gia kinh doanh,xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừachung, bảo đảm an ninh, trật tự.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an);
- C42 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, NC(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục