BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7291/TCHQ-KTTT
V/v: Xin xác nhận hàng miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Công nghệ cao & Thương mại quốc tế
(A1A2 Khu Minh Khai – Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 123- 12/INTECOM ngày 24/12/2007 của Công tyTNHH Công nghệ cao & Thương mại quốc tế về việc xin xác nhận hàng miễn thuếnhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổngcục Hải quan xin chuyển nội dung công văn số 123-12/INTECOM ngày 24/12/2007 củaCông ty TNHH Công nghệ cao & Thương mại quốc tế đến Cục Hải quan thành phốHà Nội để xử lý theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ cao & Thương mại quốc tếđược biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KTTT (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ