BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: thực hiện TT 205/2010/TT-BTC và QĐ 251/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Nhằm tăng cường công tác quản lý giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại qua giá, kiềm chế lạm phát, hạn chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, đồng thời thực hiện thống nhất công tác tham vấn, xác định trị giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Quyết định số 251/QĐ-BTC ngày 09/2/2011, Bộ Tài chính yêu cầu:
1. Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tham vấn, xem xét khoản giảm giá hoặc thực hiện phân cấp xuống Chi cục phù hợp với điều kiện cụ thể trên cơ sở tình hình nhập khẩu, số lượng các mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục, cấp Cục, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực.
2. Điều kiện để thực hiện phân cấp xuống Chi cục bao gồm:
- Các Chi cục có quy mô từ 25 công chức trở lên.
- Có ít nhất từ 02 công chức trở lên làm công tác giá chuyên trách tại Chi cục.
- Có đủ hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống thông tin dữ liệu giá để khai thác, cập nhật, thu thập thông tin về giá đầy đủ, kịp thời.
3. Khi được phân cấp, Chi cục phải thực hiện:
- Tổ chức thu thập, khai thác, phân tích và tổng hợp các nguồn thông tin dữ liệu trước khi tham vấn theo đúng hướng dẫn tại quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì ? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?

- Tổ chức tham vấn, xử lý kết quả sau tham vấn, xác định trị giá theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.
- Cập nhật kết quả tham vấn, kết quả xác định trị giá vào hệ thống thông tin dữ liệu giá ngay trong ngày tham vấn, xác định trị giá hoặc ngày làm việc sau liền kề và truyền dữ liệu về cấp Cục để theo dõi, kiểm tra.
4. Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố có trách nhiệm:
- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ tham vấn, cung cấp thông tin hỗ trợ cho các Chi cục được phân cấp.
- Hàng ngày, kiểm tra kết quả tham vấn, xác định giá trên hệ thống thông tin dữ liệu giá do các Chi cục cập nhật, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tham vấn, xác định trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá hoặc xác định giá chưa thống nhất giữa các Chi cục.
- Định kỳ cuối tháng, tổ chức kiểm tra công tác tham vấn, xác định trị giá tại các Chi cục được phân cấp để đánh giá hiệu quả cụ thể. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy việc tham vấn tại Chi cục không hiệu quả thì không tiếp tục thực hiện phân cấp xuống Chi cục.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, VP Bộ (để biết);
- Các Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tư vấn cách xử lý hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác ?