BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7293/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 92/HQĐB-NV ngày15/3/2010, số 26/HQĐB-NV ngày 18/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề vướng mắc của Cục Hải quan tỉnhĐiện Biên, Tổng cục đã có công văn số 7046/TCHQ-KTTT ngày 19/11/2009 hướng dẫnđơn vị, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Điện Biên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng