NGÂN HÀNH NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7294/NHNN-TTGSNH
V/v đề nghị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ không có hối phiếu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhậnđược đề nghị bổ sung Giấy phép đối với nội dung thực hiện chiết khấu bộ chứngtừ không có hối phiếu của một số tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàngnước ngoài (CNNHNNg). Về vấn đề này, NHNN có ý kiến như sau:

1. Các TCTD, CNNHNNg trong Giấy phép đã có ghi nộidung hoạt động "thanh toán quốc tế" được thỏa thuận áp dụng tập quán thươngmại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành (UCP 600, UCR 522...) để thựchiện nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ không có hối phiếu.

2. Các TCTD, CNNHNNg trong Giấy phép chưa có nộidung hoạt động "thanh toán quốc tế" cần thực hiện bổ sung Giấy phépđối với nội dung hoạt động này để được thực hiện nghiệp vụ chiết khấu bộ chứngtừ không có hối phiếu.

NHNN thông báo để các TCTD, CNNHNNg biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH6 (3).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Nguyễn Đăng Hồng