TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72971/CT-HTr
V/v đồng tiền trên hóa đơn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH O S K Metal (V)
Địa chỉ: Lô A 11-3, KCN Hà Nội - Đài Tư,
P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
MST: 0102383295

Trả lời công văn số 0610/15-OSK đề ngày 06/10/2015 của Công ty TNHH O S K Metal (V) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về đồng tiền trên hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam:

+ Tại Điều 3 quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam:

“Trên lãnh th Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gm cả quy đi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

+ Tại khoản 12 Điều 4 quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam:

“12. Người trú là doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định sau:

a) Được ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ chuyn khoản khi mua hàng hóa từ thị trường nội địa đ sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khu hoặc đxuất khẩu, trừ hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

b) Được báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán, nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyn khoản với doanh nghiệp chế xuất khác.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòilại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, quy định về đồng tiền ghi trênhóa đơn:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếngViệt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 09/5/2015, Công ty là doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho doanh nghiệp nội địa (không phải là doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty phải ghi đồng tiền trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn cho người mua, trên hóađơn ghi đồng tiền thanh toán là ngoại tệ là sai quy định. Hai bên phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên và Công ty thực hiện lậphóa đơn thay thế theo đúng quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH O S K Metal (V) được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng K
T thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn