BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 2066/SXD-QLNTTBĐS ngày 06/11/2013 của Sở XD tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2066/SXD-QLNTTBĐS ngày06/11/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn giải quyết cáctrường hợp đã mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể trườngĐại học Thủy lợi (cơ sở 2) tại khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã ThuậnAn, tỉnh Bình Dương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về hóa giá nhà ở trước đây (Thôngtư số 47/BXD-XDCB-ĐT ngày 05/9/1989, Thông tư số 02/BXD-ĐT ngày 29/4/1992 củaBộ Xây dựng) thì Nhà nước thực hiện bán hóa giá phần diện tích nhà ở cho ngườiđang ở thuê và không quy định về hạn mức diện tích đất để tính tiền bán hóa giánhà ở. Như vậy, đối với các trường hợp đã mua hóa giá nhà ở theo đúng quy địnhcủa pháp luật tại thời điểm hóa giá nhà ở thì căn cứ vào quy định về cấp Giấychứng nhận hiện hành, người mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền sửdụng đất đối với phần diện tích đã mua hóa giá.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nghiên cứu, báo cáo UBNDtỉnh để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà