BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thu Hiền

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 24/CTTH ngày 02/10/2014 của Công ty TNHH Thu Hiền đề nghị hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 3, điều 5, Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Doanh nghiệp tự khaithác và chế biến khoáng sản khi xuất khẩu phải có Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản là bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản.

Công ty TNHH Thu Hiền được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 2116/GP-UBND ngày 19/8/2013 và Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.375 ngày 09/10/2013 chophép khai thác, chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường tại Phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sản phẩm đá làm vật liệu xây dựngcủa Công ty TNHH Thu Hiền được khai thác, chế biến và xuất khẩu có nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định hiện hành. Vì vậy, Công ty TNHH Thu Hiền được phép xuất khẩu sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH ThuHiền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới