BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 73/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐồngTháp.

Trả lời công văn số 1761/HQĐT-NV ngày 03/12/2014 củaCục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu 04dàn máy lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CPngày 08/12/2005 thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyếnkhích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị địnhnày, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễnthuế nhập khẩu, bao gồm:

a. Thiết bị, máy móc;

b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyềncông nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưađón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp,khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị,máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoảnnày ...”

Trường hợp của Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu códự án “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bànkhuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theoNghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợphát triển chính thức (ODA), nhập khẩu riêng 04 chiếc máy hệ thống làm lạnhtheo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan để gắnvào các xe tải chuyên dùng (xe tải chuyên dùng không nhập khẩu cùng với máy làmlạnh mà Công ty mua lại xe cũ trong nước) tạo tài sản cố định phục vụ cho dự ánkhuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mụctiêu, quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tạiđiểm a, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh ĐồngTháp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng