BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 73/TCT-DNL
V/v: kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê kênh riêng và dịch vụ mạng riêng ảo Megawan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011
Kính gửi: Công ty Viễn thông Liên tỉnh
Trả lời công văn số 2289/KTTK-TC ngày 30/09/2010 của Công ty Viễn thông liên tỉnh về việc thời điểm kê khai thuế GTGT đối với các dịch vụ cho thuê kênh riêng, dịch vụ mạng riêng ảo Megawan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:
“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”
Tại điểm 2 (a), Điều 14, Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định về sử dụng hoá đơn:
“Ngày lập hoá đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp căn cứ thoả thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua”.
1. Về việc khai thuế GTGT đối với cho thuê kênh riêng và dịch vụ mạng riêng ảo Megawan
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, xuất phát từ đặc thù việc cung cấp dịch vụ cho thuê kênh riêng, dịch vụ mạng riêng ảo Megawan (phạm vi triển khai rộng trên cả nước, thời gian lắp đặt lâu, không thể triển khai đồng thời, việc xác định số liệu, mức cước với đối tác mất nhiều thời gian), trường hợp Công ty viễn thông liên tỉnh ký hợp đồng cung cấp, mở rộng dịch vụ cho thuê kênh riêng, và dịch vụ mạng riêng ảo Megawan cho khách hàng thì căn cứ vào hợp đồng được ký giữa hai bên, số liệu phát sinh trên hệ thống công ty tạm xác định doanh thu để kê khai, nộp thuế GTGT theo doanh thu tạm tính. Sau khi Công ty viễn thông liên tỉnh và khách hàng thống nhất về số liệu, mức cước thực tế phát sinh thì thực hiện lập hoá đơn GTGT cước dịch vụ thực tế phát sinh và kê khai, nộp thuế theo quy định.
Khi việc triển khai lắp đặt mới, mở rộng kênh đối với dịch vụ cho thuê kênh riêng và dịch vụ mạng riêng ảo Megawan cho khách hàng đã được thực hiện xong và hoàn toàn ổn định. Công ty Viễn thông liên tỉnh thực hiện lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.
2. Về việc kê khai thuế GTGT đối với trường hợp điều chỉnh giá cước cho thuê kênh riêng và mạng riêng ảo Megawan.
Trường hợp Công ty Viễn thông liên tỉnh điều chỉnh giá cước, Công ty cần tổ chức thực hiện điều chỉnh giá cước để việc kê khai thuế đảm bảo đúng với pháp luật thuế hiện hành tại tháng phát sinh việc điểu chỉnh giá cước. Trường hợp số lượng thuê bao lớn, phát sinh việc chậm điều chỉnh giá cước trong tháng thì công ty được điều chỉnh tăng, giảm doanh thu vào tháng sau tháng phát sinh việc điều chỉnh giá cước.
Từ ngày 01/01/2011, việc xuất hoá đơn dịch vụ viễn thông thực hiện như hướng dẫn tại điểm 2 (a), Điều 14, Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính.
3. Về việc khai thuế GTGT đối với cước dịch vụ kết nối viễn thông.
Nội dung này đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn bổ sung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông. Trong thời gian chưa có hướng dẫn bổ sung, đề nghị Công ty viễn thông liên tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 3493/TCT-DNL ngày 10/9/2010 của Tổng cục Thuế:
“Hàng tháng, sau khi hai bên tiến hành đối soát số liệu cước phát sinh của tháng trước, căn cứ dữ liệu về cước các cuộc gọi phát sinh giữa các mạng đo được trên tổng đài đã được đối soát, Công ty tạm xác định doanh thu và chi phí cước kết nối để kê khai thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng.
Sau khi đối soát lại và thống nhất số liệu giữa các công ty viễn thông, căn cứ hoá đơn GTGT xuất cho đối tác và căn cứ hoá đơn GTGT nhận của đối tác, công ty kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã tạm kê khai hàng tháng”.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty viễn thông liên tỉnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Vụ PC, CS (BTC);
- Vụ PC, KK, CS (TCT )(2b);
- Lưu: VT, DNL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai