THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/TTg-KTN
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công thương;
- Bộ Công an.

Trước tình hình nhiều ô tô, xe máycháy, nổ trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ thực hiệnngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Côngthương chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về chấtlượng, đo lường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan soát xét lại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu, đặc biệt quantâm đến các thành phần các chất phụ gia ảnh hưởng đến khả năng gây cháy, nổ.

2. Giao Bộ Công thương:

- Chỉ đạo các Sở Công thương tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra điều kiện kinhdoanh xăng dầu của các đại lý bán lẻ xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầutheo quy định, nếu qua kiểm tra chất lượng xăng không phù hợp với quy chuẩn hiệnhành, thì áp dụng hình thức xử phạt, tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày16 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trongkinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường biện pháp quản lý theochuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt lưu ý khâu vận chuyển nhằmđảm bảo các đơn vị liên quan không pha chế những tạp chất, phụ gia khi chưa đượcBộ Khoa học và Công nghệ cấp phép;

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trườngkiểm tra, xử lý và loại bỏ hoàn toàn việc bán lẻ xăng, dầu tự phát không được cấpphép.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuấtxe ô tô, xe gắn máy tăng cường việc kiểm tra chất lượng an toàn với phụ tùng vàxe sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là các yếu tố có thể gây cháy, nổ xe đồng thờicó trách nhiệm khuyến cáo và hướng dẫn người sử dụng xe các biện pháp phòng chốngcháy, nổ xe;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Côngthương chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với cơ quan quản lý thị trườngthực hiện việc kiểm tra lại chất lượng xe máy bán tại các đại lý phân phối vàbán xe máy;

- Có biện pháp tăng cường việc quảnlý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy nhằm nâng cao chất lượngan toàn và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Côngan, Khoa học và Công nghệ, Công Thương tiến hành khảo sát, nghiên cứu cácnguyên nhân gây ra việc cháy nổ xe ô tô, xe máy thời gian qua.

4. Giao Bộ Công an có văn bản hướngdẫn cảnh báo, đăng trên các phương tiện thông tin đến người dân biết nhằm tăng cườngkiểm tra phương tiện của mình, đề phòng việc cháy, nổ. Điều tra và xử lý nghiêmnhững trường hợp cố tình gian lận trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu gây thiệthại đến người tiêu dùng. Nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân cháy, nổ củatừng vụ cháy, nổ xe. Phối hợp, cung cấp thông tin về các vụ cháy, nổ xe cho cáccơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

5. Căn cứ nhiệm vụ nêu trên, các Bộkhẩn trương triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải