THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 73/TTg-QHQT
V/v Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tiếp nhận dự án do AP tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 9884/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 12 năm 2009) về việc tiếp nhận dựán do AP (Hoa Kỳ) tài trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc HộiLiên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận dự án "Thúc đẩy quyền của người caotuổi thiệt thòi ở Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là4.199.847 USD, trong đó tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) (Hoa Kỳ) tài trợ3.599.847 USD, KOICA tài trợ 400.000 USD, tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế(HAI) tài trợ 200.000 USD.

2. Giao Hội Liên hiệp phụ nữ ViệtNam ký kết văn kiện Dự án và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy địnhhiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Phạm Gia Kiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Kiêm