VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/VPCP-QHQT
V/v quan hệ hợp tác Việt-Lào và kỳ họp 25 Uỷ ban liên Chính phủ Việt-Lào

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Công an.

Xét các đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8306/BKH-CK ngày 30 tháng 12 năm 2002) về kỳ họp lần thứ 25 Uỷ ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Hà Nội; Bộ Ngoại giao (công văn số 800/BC-NG-CA2 -m ngày 23 tháng 12 năm 2002) về báo cáo kết quả chuyến thăm nội vụ Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào Bun-Nhăng Vô-la-Chít, phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với các kiến nghị của Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất của Thủ tướng Lào Bun-Nhăng Vô-la-Chít về việc Việt Nam hợp tác với Lào sản xuất hàng hoá tại Lào để tranh thủ các ưu đãi của Trung Quốc, Hàn Quốc dành cho hàng hoá của Lào và các điều kiện thuận lợi của hai bên để xuất khẩu hàng hoá sang các nước này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan đề xuất ký hiệp định vay tín dụng bổ sung đối với việc đầu tư xây dựng đường 18B ở Lào đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; và đề xuất nguồn vốn tín dụng đầu tư tuyến đường 42 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Được sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam giúp Lào để thiết kế kỹ thuật hai chiếc cầu lớn và một chiếc cầu cỡ trung trên tuyến đường số 42 (Mường Khoa-Tây Trang)

4. Kỳ họp lần thứ 25 Uỷ ban liên Chính phủ về việc hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào dự kiến tổ chức tại Hà Nội từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 01 năm 2003.

Đoàn chuyên viên hai nước sẽ họp chuẩn bị trước Hà Nội, dự kiến từ ngày 05 tháng 01 năm 2002.

5. Thành phần tham dự Kỳ họp gồm:

- Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam;

- Lãnh đạo các Bộ: Thương Mại, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công nghiệp, Tài chính;

- Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

- Đoàn chuyên viên gồm đại diện của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư , Ngoại giao, Thương mại, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Chính phủ và các Tham tán Kinh tế-Văn hoá, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Lào.

6. Bộ Ngoại giao:

- Làm thủ tục pháp lý để phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết với Phó Thủ tướng Lào hai văn kiện: Biên bản Kỳ họp lần thứ 25 Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào; và Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2003.

- Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức việc ăn, ở, lễ tân và đi lại tham quan tại các địa phương trong nước theo yêu cầu của Phó Thủ tướng bạn trong thời gian ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

7. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến kỳ họp và các văn kiện sẽ ký kết.

8. Kinh phí liên quan đến tổ chức Kỳ họp và đi lại tham quan trong nước như thông lệ đã thoả thuận giữa ta và bạn Lào: bạn lo vé máy bay đi, về; ta đài thọ các chi phí ăn ở, lễ tân, đi lại giữa các địa phương trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý