BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 730/LĐTBXH-TL
V/v vận dụng xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1009/VPCP-VX ngày 06/03/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1.Thoả thuận để Bộ Công nghiệp vận dụng xếp hệ số mức lương chức vụ quản lý doanh nghiệp bậc 1/2, hệ số 6,34 chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty 90/TTg đối với bà Mai Kiều Liên,Tổng Giám đốc Công ty Sữa Việt Nam.

2. Đề nghị Bộ Công nghiệp ra quyết định xếp lương đối với Bà Mai Kiều Liên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng