VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/VPCP-KTN
V/v: triển khai trước một số công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10222/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 150/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình (công văn số 3104/UBND-CN ngày 27 tháng 12 năm 2012) Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương (công văn số 2743/UBND-VP ngày 26 tháng 12 năm 2012), Ủy bannhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 29/UBND-KT1 ngày 09 tháng 01 năm 2013) vềviệc triển khai trước một số công việc thuộc dự án VRAMP của Bộ Giao thông vậntải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục ký kết Hiệpđịnh tín dụng với Ngân hàng Thế giới đối với dự án Quản lý tài sản đường bộViệt Nam (dự án VRAMP), cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên,Hải Dương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, triển khai trước một số công việccủa công tác giải phóng mặt bằng của Dự án như đề nghị tại các công văn nêutrên. Kinh phí thực hiện được cân đối trong kế hoạch ngân sách năm 2013 và cácnăm tiếp theo của Bộ Giao thông vận tải.

2. Việc tổ chức đấu thầu các gói thầu của Dự ánđược thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thôngvận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;- Các Bộ: KH&ĐT, TC;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (22b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ